เสียงอ่านหนังสือ ๘๐ พระอรหันต์ รวบรวมโดย อ.ปัญญา ใช้บางยาง (ธรรมสภา) อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต