เสียงอ่านหนังสือ ๔๐ ภิกษุณีพระอรหันต์ รวบรวมโดย ธรรมสภา อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต