พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก ฉักกนิบาต