พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ พระอภิธรรมปิฎกที่ ๐๗ ปัฏฐาน ภาค ๑