พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๑ พระอภิธรรมปิฎกที่ ๐๘ ปัฏฐาน ภาค ๒