พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ พระอภิธรรมปิฎกที่ ๐๙ ปัฏฐาน ภาค ๓