พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ พระอภิธรรมปิฎกที่ ๑๐ ปัฏฐาน ภาค ๔