พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกที่ ๑๑ ปัฏฐาน ภาค ๕