เสียงอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกที่ ๑๒ ปัฏฐาน ภาค ๖